Home » Úplné znění zákona o EET

Úplné znění zákona o EET

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné zde:

zákon č. 112/2016 Sb., – zákon o evidenci tržeb,
zákon č. 113/2016 Sb., – zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.